Υπηρεσίες

Δέσμευση της διοίκησης της Εταιρείας αποτελεί η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο και η πλήρης εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών οδηγιών και της ισχύουσας νομοθεσίας για την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.

 • Μελέτη νέας σήμανσης 
 • Μελέτη υλοποίησης γραφιστικών προτάσεων/σχεδίων (λογότυπου) 
 • Μελέτη κατασκευής/στατική 
 • Δημιουργικό atelier 
 • Επιμετρήσεις σήμανσης
 • Επισκευή επιγραφών 
 • Συμβόλαια συντήρησης επιγραφών
 • Υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας
 • Τοποθετήσεις εισαγόμενων επιγραφών ξένων οίκων
 • Τοποθετήσεις Πανελλαδικά
 • Εισαγωγές/Εξαγωγές και αντιπροσώπευση ξένων οίκων επιγραφών
 • Μελέτη/Προμήθεια/Τοποθέτηση συστημάτων ραφιών αιθουσών

instagram icon s facebook icon s

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις τάσεις και απαιτήσεις ευρωπαϊκής αγοράς, έχει αποκτήσει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015. Επιπλέον εφαρμόζει πιστά τον κανονισμό ασφάλειας, υγείας και προστασίας περιβαλλοντος (HSSE) που έχει εκπονηθεί ειδικά για την εταιρεία μας. Μεγάλη έμφαση δίνουμε σε δραστηριότητες ανακύκλωσης με ποσοστό ανακύκλωσης στα απόβλητά μας κοντά στο 90% (πλαστικά, αλουμίνιο, σίδερο, λαμπτήρες φθορίου, χαρτί).

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 86729302000